IMPACT Project

IMPACT Project

IMPACT: Kunst, wetenschap en technologie in hartje Euregio Maas-Rijn

In een tijd waarin technologie niet meer weg te denken is uit alle sectoren van de samenleving en waarin kunst steeds meer beïnvloed wordt door creatieve technologieën en de digitale wereld, lanceren het Théâtre de Liège (Lead Partner) en haar partners van de Euregio Maas-Rijn IMPACT, een nieuw project dat   de samenwerking tussen de artistieke, academische en industriële wereld bevordert.

Het project IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) kwam tot stand door het samenwerkingsprogramma tussen INTERREG V-A Euregio Maas-Rijn, Wallonië en de Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens.

Het project IMPACT heeft als hoofddoelstelling de oprichting van een sectoroverschrijdende (en euregionale) pool voor samenwerking, onderzoek en ontwikkeling, productie en verspreiding van nieuwe technologieën en theaterkunsten.

Het Théâtre de Liège wordt voor dit avontuur omringd door 9 partners: het CultuurCentrum Hasselt, Jazz Maastricht, Kulturbetreib Aachen, Chudoscnik Sunergia Eupen, Interface ULg, Het Expertise Center on Digital Media van Universiteit Hasselt, MAD Faculty van PXL Hogeschool Hasselt, Het Departement UNU MERIT van de Universiteit van Maastricht en  REGINA e.V  te Aken.

Creatie, vorming, verspreiding: de drie pijlers van IMPACT
IMPACT berust op een 3-jarig ambitieus programma met als sleutelwoorden: creatie, vorming, innovatie. Het project zal actief zijn binnen de EUREGIO Maas-Rijn, tussen Hasselt, Maastricht, Aken, Eupen, Düren en Luik.

Activiteiten

IMPACT Lab

Het onderzoekscentrum Kunst en Technologie IMPACT heeft als opdracht het identificeren en ondersteunen van innovatieve projecten op het gebied van technologie en cultuur.

IMPACT Learn

De grensoverschrijdende en euregionale vormingspool Kunst en Technologie stimuleert samenwerking en uitwisselingen tussen de verschillende betrokken sectoren.

Workshops (pro, studenten, kinderen), masterclasses, conferenties en tentoonstellingen (jonge kunstenaars & jonge onderzoekers).

IMPACT Forum

Het Internationaal Forum voor innovatieve industrieën brengt wetenschappers, kunstenaars en bedrijven uit de nieuwe technologische sector en de cultureel creatieve industrieën samen.

Voorstelling van de ontwikkelde projecten in IMPACT LAB, voorstelling van internationale projecten, demo’s & innovation shows uit laboratoria en Euregionale, Europese en internationale bedrijven/Startup’s.

IMPACT: Art, science and technology in the heart of Meuse-Rhine

At a time when technology has become an essential part of all sectors of society, in which art is increasingly influenced by creative technologies and the digital world, the Théâtre de Liège (Lead Partner) and its partners in the Meuse-Rhine have launched IMPACT; a new project that promotes cooperation between the artistic, academic and industrial world.

The IMPACT project (International Meeting of Performing Arts and Creative Technologies) was established as a cooperation between INTERREG V-A Meuse-Rhine, Wallonia and the Belgian German Community.

The IMPACT project has as main objective the creation of a cross-sectoral (and euregional) pool for collaboration, research and development, production and dissemination of new technologies and performance arts.

The Théâtre de Liège is joined by nine partners: the CultuurCentrum Hasselt, Jazz Maastricht Kulturbetreib Aachen, Chudoscnik Sunergia Eupen, Interface ULG, the Expertise Center on Digital Media Universiteit Hasselt, MAD Faculty of PXL University Hasselt, the Department of UNU MERIT at Maastricht University and REGINA eV Aachen.

Creation, training, dissemination: the three pillars of IMPACT

IMPACT is based on an ambitious three-year program with the key words: creation, training and innovation. The project will operate within the EUREGIO Meuse-Rhine, between Hasselt, Maastricht, Aachen, Eupen, Duren and Liege.

IMPACT Lab

The research Arts and Technology IMPACT’s mission is to identify and support innovative projects in the field of technology and culture.

IMPACT Learn

The cross-border and European regional training pool Arts and Technology encourages collaboration and exchanges between the various sectors concerned.

Workshops (pro, students, children), master classes, conferences and exhibitions (young artists and young researchers).

IMPACT Forum

The International Forum for innovative industries brings together scientists, artists and companies from the new technology sector and the cultural creative industries.

The Forum includes the presentation of the projects developed during IMPACT LAB, the presentation of international projects, demos and shows innovation from laboratories and Euroregion, European and international companies / Startup programs.